Q3 FY2022-23

1

Q3 FY2022-23

Publication:

1. Divya Bhaskar- Ahmedabad
2. Active Times- Mumbai
3. Janpath Samachar- Siliguri
4. Vadodara Samachar- Vadodara
5. Lokdarpan- Vadodara
6. Yugprabhav- Vadodara
7. Gujarat Pranam- Ahmedabad
8. Nirmal Gujarat- Ahmedabad
9. Satellite Samachar- Ahmedabad
10. Standard Herald- Ahmedabad
11. Subah Savera- Ahmedabad
12. Prabhat- Ahmedabad